Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z wymogiem art.13 Rozporządzenia PE i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii (w ramach wykonywania zawodu Adwokata) jest Kancelaria Adwokacka Klaudia Kot, ul. F. Nullo 42/27, 31-543 Kraków, NIP: 637-213-07-13.
 2. Administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.
 3. W celu umożliwienia kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Administrator przetwarza następujące dane: imię nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane tę są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie (kontakt zwrotny). Wysłanie zapytania nie stanowi zawarcia umowy o udzielenie pomocy prawnej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych Państwom trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.
 5. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożnością odpowiedzi na składane zapytanie.
 7. Dane posiadane przez Administratora są przetwarzane również w sposób zautomatyzowany (przez system komputerowy).
 8. Dane posiadane przez Administratora nie są profilowane.
 9. Administrator informuje, że osoba (podmiot), której dotyczą dane ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych, w tym prawo do otrzymania ich kopii;
  - sprostowania swoich danych w każdym czasie, w tym do ich uzupełnienia. Prawo to może być zrealizowane w każdym czasie, o ile Administrator jest nadal w posiadaniu danych (art.16 RODO);
  - usunięcia danych, w szczególności gdy dane te nie są już potrzebne Administratorowi (art.17 RODO). Prawo do usunięcia danych nie może być realizowane jeśli dane te są Administratorowi jeszcze potrzebne;
  - ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki – istnieje niezgodność danych z rzeczywistością, lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo Administrator już nie potrzebuje danych (art.18 RODO);
  - żądania otrzymania swoich danych celem przeniesienia danych do innego Administratora (art.20 RODO);
  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby/podmiotu, której dotyczą (art.21 RODO).
 10. Zaprzestanie przetwarzania danych na podstawie skutecznego żądania osoby/podmiotu, której dotyczą, nie wpływa na prawidłowość i legalność przetwarzania danych wcześniej.
 11. Administrator informuje o sprostowaniu, usunięciu, bądź ograniczeniu przetwarzania danych osobowych podmiot, którego dane dotyczą.
 12. Osoby/podmioty, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo wniesienia skargi na działania, bądź zaniechania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).