//adwokatklaudiakot.pl/wp-content/uploads/2018/08/54427908.jpg

Zakres Usług

Kancelaria posiada ubezpieczenie od ryzyka z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonych usług.

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • sporządzenie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, odwołań i innych pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji na rzecz klienta i innych i itp.
 • reprezentację w postępowaniach przed sądami, wszelakimi urzędami i instytucjami oraz w postępowaniu egzekucyjnym (skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne)
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • obsługę prawną przedsiębiorców.

Dziedziny Prawa

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa.

PRAWO CYWILNE:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • problematyka prawa rzeczowego w tym sprawy o ochronę własności i posiadania służebności, zasiedzenie
 • problematyka prawa spadkowego w tym stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, działy spadku, spory o zachowek, uchylenie od skutków oświadczenia o nabyciu spadku lub skutków niezłożenia takiego oświadczenia.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń oraz skarg.

PRAWO KARNE:

 • reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym, wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itd.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE:

 • pełna obsługa prawna przedsiębiorców
 • doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów
 • sporządzanie i opiniowanie umów, windykacja należności
 • reprezentacja i zgłaszanie formularzy KRS.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • reprezentowanie stron stosunku pracy w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy
 • odwołania od decyzji ZUS.

PRAWO BUDOWLANE